intestinal atresia

  • Case of membranous oesophageal atresia
    Jia-liang Zhou, Wu-ping Ge, Xiao-chun Zhu, Yuan-long Fang, Tao Song, Song Tian
  • Intestinal associations of a single umbilical artery
    A E Louise McMurran, Suzanne V McMahon, Gregor M Walker