Congenital abnormality

  • Bilateral fetal ovarian autoamputation
    Jia-liang Zhou, Xiao-chun Zhu, Yuan-long Fang, Rong Huang, Qing-yuan Wang, Wu-ping Ge
  • A congenital pseudotail in a neonate
    Charlotte Holt, Lucy Fullerton, Kristian Aquilina, Karen Job, James Rosenberg
  • Intestinal associations of a single umbilical artery
    A E Louise McMurran, Suzanne V McMahon, Gregor M Walker