Online First

August 19, 2019

August 10, 2019

August 09, 2019

August 07, 2019

August 02, 2019

August 01, 2019

July 30, 2019

July 24, 2019

July 20, 2019

July 11, 2019

July 08, 2019

July 04, 2019

June 29, 2019

June 27, 2019

June 24, 2019

June 22, 2019

June 21, 2019

June 14, 2019

June 11, 2019

June 01, 2019

May 23, 2019

May 17, 2019

May 15, 2019

  • Original article
    Outcomes related to 10-min Apgar scores of zero in Japan
    Jun Shibasaki, Takeo Mukai, Kennosuke Tsuda, Akihito Takeuchi, Tomoaki Ioroi, Hiroyuki Sano, Nanae Yutaka, Akihito Takahashi, Hisanori Sobajima, Masanori Tamura, Shigeharu Hosono, Makoto Nabetani, Osuke Iwata The Baby Cooling Registry of Japan Collaboration Team

May 13, 2019

Pages