GI bleeding

  • Early postnatal dexamethasone treatment and increased incidence of cerebral palsy
    E S Shinwell, M Karplus, D Reich, Z Weintraub, S Blazer, D Bader, S Yurman, T Dolfin, A Kogan, S Dollberg, E Arbel, M Goldberg, I Gur, N Naor, L Sirota, S Mogilner, A Zaritsky, M Barak, E Gottfried
  • A case of intestinal duplication
    Jia-liang Zhou, Wu-ping Ge, Gang Liu, Xiao-chun Zhu, Shang-jie Xiao, Yun-pu Tan
  • Congenital mixed hiatus hernia in a neonate
    S Chandrasekar, R J Welch, H Watson